Härliga stråk  och typiska gatmiljöer från Björkhagen och Skepparkroken.

 

Årsstämmans protokoll

2018-03-03 finns under flik Årsstämmoprotokoll

Kommande årsstämma 2019-03-02!

Protokoll från styrelsemötet 2018-03-03 finns under fliken Styrelseprotokoll.

Kommande styrelsemöte:

2018-05-03

2018-08-31

2019-01-24

 

Felanmälan till kommunen

Felanmälan till kommunen görs enklast på kommunens hemsida. Klicka på länk nedan:

Felanmälan Ängelholms kommun

eller på telefon 0431-87000

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

 

 

Välkomna till

Björkhagen Skepparkrokens vägförening

 

Björkhagen och Skepparkroken är grannorter och små kustsamhällen vid Bjärehalvöns södra stränder med Hallandsåsen som högrest granne i norr och Kullaberg som tydlig utpost söderut.

                          

 

Vägföreningen för Björkhagen - Skepparkroken är en obligatorisk förening för de boende och har funnits sedan början av 70 talet. Idag ingår 430 fastigheter och alla har andelstal 1 som del i vägföreningen. Lantmäteriet är den myndighet som beslutar om vägföreningens ansvarsområde och ingående fastigheter, vägföreningen betecknas Barkåkra ga:3 i handlingar. Senaste förrättning vann laga kraft 2012-01-23.

Ängelholms kommun har från och med den 1 januari 2016 övertagit driftsansvaret för Vägföreningens ansvar som omfattar de vägar, gång och cykelstråk, naturområde samt lekplats som omfattas enligt förrättning.

Kommunens detaljplaner reglerar i övrigt vilka område som är vägar respektive naturområde och tomtmark. Här regleras även att asfaltbredden högst ska vara 4 meter med gräsbesådda kanter.

Vägföreningen har numera endast ett övergripande ansvar tills ny detaljplan för området har upprättats och Lantmäteriet därefter kan upplösa vägföreningen.

Fastighetsägarna ansvarar för att växlighet inte inkränktar på vägområdet och det är städat och inga upplag längst tomtgänsen. Kommunen nödsakas i annat fall genomföra nödvändiga åtgärder.

Vi uppmanar alla att följa gällande hastighet om högst 30 km! Polismyndigheten svarar för trafikövervakningen. Kommunen svarar för att gällande parkeringsföreskrifter följs.

Kommunen svarar även för gatubelysning och ledningsnät för vatten och avlopp.

Felanmälan görs till Ängelholms kommun!

 

Kontaktuppgifter vägföreningen

Adress: Hults lid 15, 262 91 Ängelholm

Bankgiro: 385-6234

Epost:arne.jonsson@bahnhof.se

Telefon: Ordförande Arne Jönsson 070-2793200

Kassör Håkan Ericsson 0431-245 62 

  


  Dagens väder >>          Hitta till oss>>      

Ängelholms kommunÄngelholm >>                                                                                                                   

Riksförbundet för enskilda vägarRiksförbundet för enskilda vägar>>  

 

 

  

Senast uppdaterad: 2017-03-05